Názov projektu:

Tvorba  nových  pracovných  miest   prostredníctvom  nákupu  špeciálnych  technológií  v spoločnosti AHART, s.r.o.

Názov a sídlo Prijímateľa:

AHART, s.r.o., Trnavská cesta 80 B, 821 02 Bratislava

Nenávratný finančný príspevok: 97 462,17 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 51 295,88 EUR

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií za účelom podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle a stimulovanie progresívneho a udržateľného rozvoja spoločnosti.

Hlavný cieľ projektu dosiahne spoločnosť realizáciou nasledovných špecifických cieľov:

- vytvoriť 2 nové pracovné miesta v kultúrnom a kreatívnom priemysle, a
- vytvoriť kreatívny priestor určený na tvorbu umeleckých diel, ktorý bude svojou funkciou podporovať myšlienku rozvoja kreatívneho talentu a kultúry v oblasti - remeselná výroba.

Uvedené špecifické ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu Aktivita 1 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie a podporných aktivít projektu.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele projektu:

- P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 2 FTE, pričom pôjde o osoby zo skupiny neaktívnych a nezamestnaných osôb,
- P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty - 1 podnik.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.